Kallelse till Årsmöte i Sällskapet Dundergubbarna

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Sällskapet Dundergubbarna, att hållas

torsdagen den 28 november 2019 kl 18.30 på Östbergsgården, Frösön.

Ärenden att behandla:

1) Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet samt två justeringsmän.

2) Fastställande av dagordning

3) Godkännande av kallelseförfarandet

4) Upprättande av röstlängd

5) Genomgång av styrelsens årsberättelse.

6) Genomgång av styrelsens ekonomiska redovisning för senaste verksamhetsåret, jämte styrelsens förslag till balans- och resultaträkning i årsredovisningen samt resultatdisposition

7) Genomgång av revisionsberättelse

8) Fastställande av årsredovisning samt beslut om resultatdisposition

9) Prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10) Val av ordförande

11) Val av övriga ledamöter i styrelsen

12) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

13) Val av tre ledamöter i valberedningen

14) Behandling av propositioner och motioner

15) Fastställande av årsavgift

16) Utseende av hedersmedlem

17) Övriga ärenden

Medlem som vill att viss fråga eller förslag (motion) skall behandlas på årsmötet ska enligt stadgarna skicka skriftlig motion till DG:s ordförande senast EN (1) vecka före mötet, dvs senast den 21 november 2019,
e-post:ordforande@dundergubbarna.com .

Efter årsmötet äter vi oxbringa med rotmos; gubbar som önskar delta vid måltiden förväntas anmäla detta till ordföranden senast måndag 25/11.

Valberedningens förslag:

Namn Invald i styrelsen
Ordförande Fredrik Mörtberg omval 1 år 2011
Valda t o m 2020 Anders Karlberg 2010
Calle Roos 2012
Thomas Boström 2012
Göran Svensk 2018
Henrik Sivertsson 2018
Att väljas 2019 Lars Holgén omval 2 år 2011
Per Leijon omval 2 år 2011
Mattias Schindele omval 2 år 2014
Knut Rost omval 2 år 2017
Christer Hedlund omval 2 år 2017
Robert Petttersson omval 2 år 2017
Magnus Vestlund nyval 1 år 2019
Revisorer Christer Kylsberg omval 1 år
Gunnar Karlsson omval 1 år
Rev suppl Dag Skårman omval 1 år
Gunnar Ekberg omval 1 år
Valberedning Väljs direkt av årsmötet 1 år
3 ledamöter
Östersund 18 nov 2019
Valberedning 2019:
Åke Myrberg
Bo Friberg
Magnus Vestlund